Savremena galerija obelez˙ava ove godine pedeset godina postojanja i rada Umetnic˙ke kolonije u Ec˙ki. Tokom svog rada kolonija je pokus˙avala da, koliko je to moguc«e, isprati aktuelna des˙avanja u likovnoj umetnosti, ali i da zadrz˙i specific˙nosti, po kojima je prepoznatljiva me?u velikim brojem umetnic˙kih kolonija osnovanih pogotovo tokom poslednjih godina.
       Jedna od specific˙nosti Umetnic˙ke kolonije u Ec˙ki jeste Susret akvarelista koji se ove godine odrz˙ava po dvadeset i sedmi put. Zapoc˙eti 1980. godine kao Susreti akvarelista Jugoslavije, tokom godina pretrpeli su razlic˙ite promene zahvaljujuc«i politic˙kim i geografskim transformacijama zemlje, da bi konac˙no postali Susreti akvarelista internacionalnog karaktera u kojima uc˙estvuju i umetnici iz Ma?arske, Rumunije, Japana...Osmoro umetnika razlic˙itih generacija, iz razlic˙itih zemalja i kultura i razlic˙itih umetnic˙kih razmis˙ljanja stvaralo je ove godine akvarele u kojima se uoc˙avaju individualne umetnic˙ke problematike, senzibiliteti i karakteri. Ali, posmatrajuc«i radove izvedene u koloniji uoc˙avamo skoro duhovnu srodnost me?u njima, upravo kao posledicu rada u akvarelu koji ih povezuje svojim tehnic˙kim osobenostima jer zahteva od umetnika koncentraciju, kreativnu kontemplaciju, autentic˙nost koncepta, a zatim brzu, ali osmis˙ljenu reakciju. Okruz˙enje i atmosfera parka u Ec˙ki u kojem se kolonija odrz˙ava (vazduh, svez˙ina, priroda, kolorit), omoguc«avaju umetnicima psihic˙ki mir i relaksaciju koji su neophodni za mentalne refleksije i prepus˙tanja stvaralac˙kim impulsima. Susreti akvarelista u Ec˙ki, osim s˙to okupljaju vec« dokazane akvareliste i ljubitelje ove umetnic˙ke tehnike, pruz˙aju moguc«nost i umetnicima koji se bave drugim likovnim tehnikama i koji tokom svoje umetnic˙ke karijere nisu imali prilike, niti su razmis˙ljali o tome da se bave akvarelom, da se oprobaju u ovoj tehnici, da steknu nova iskustva koja c«e im posluz˙iti u daljem radu, ali i da unesu nove impulse u ovu tradicionalnu umetnic˙ku tehniku. Ovaj Saziv je trajao od 11. do 19. septembra i okupio je 8 umetnika: Biljana Caric«, Lazar Dimitrijrvic« i Milan Milosavljevic« iz Beograda, Aleksandra Erdeljan iz Zrenjanina, Dragan Milic˙ic« iz Novog Sada, Tomoko Ninomiya i Mie Taketomi iz Japana, Severenji Mihalj iz Ma?arske.
        Sunc˙ica Lambic« ------------------------------------------------------------------------