STERN-WARTE top

STERN-WARTE

Akio HIZUME + Tomoko NINOMIYA
7th - 12th August 2001
Gallery MUKURI, Daikanyama, Tokyo, JAPAN
Photo by Toji TSUKAGOSHI

STERN-WARTE top