constellation#3photo:Touji Tsukagoshi

© 2000 Tomoko Ninomiya