constellation#6wax,LED

photo:Touji Tsukagoshi

© 2000 Tomoko Ninomiya